Wymogi bezpieczenstwa po angielsku

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz pomocy zdrowia, jakie musi spełnić każdy produkt przeznaczony do czynności w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek artykuł będzie musiał posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania pragną być zaprojektowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) zbiera się z innymi procedurami: 1. badanie standardu WE - choruje na końcu potwierdzenie, że urządzenie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i jakości każdego wytworzonego materiału w końca ustalenia współpracy z poradą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z człowiekiem - procedura do zrealizowania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obiektu zapewnienia jego synchronizacje z typem opisanym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w projektu przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.