Ochrona srodowiska naturalnego w pracy biurowej

System zarządzania sprzedażą

Zagadnienia zaufania oraz kontrole praktyce w przemyśle są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka grupę maszyn, a ponadto urządzeń jest pozostawiona do czynienia funkcji w kopalniach węgla kamiennego, w których może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w konkretnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która zdobywa się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w istocie unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących narzędzi i sposobów ochronnych, które są dane do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej zasady jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wysoki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była skłonnym etapem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Unii Europejskiej. Od około dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w mieszkanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do celu w okolicach, które są zagrożone atakiem na płaszczyźnie i dyrektywę 82/130/EWG, która dotyczy urządzeń elektrycznych oddanych do wykorzystywania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we pomieszczeniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na bazie starego podejścia, były związane tylko z urządzeniami elektrycznymi, które musiały wykonać wszystkie dokładnie sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W kontakcie z tym, znaczone w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest niemal wystarczające do uzyskania maksymalnego poziomu ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.