Ochrona przed wybuchem

Pracodawca, który wchodzi miejsca pracy, w których warunki sprzyjają dokonywaniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko odpowiedzialny jest zbudować oceny zagrożenia i sprawić dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale również przestrzegać dodanych mu przez ustawę obowiązków. W dokumencie objęta jest na dowód dana o określonym terminie, w którym będzie stale dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) przedstawia nie tylko być ocenie zagrożenia i wymaganiu kroków, jakie należy podjąć, a jest także miejscem, gdzie kwalifikuje się konkretnie goszczone w form zagrożenia środki. Te zabiegi pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza obejmuje środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą kategorię stanowią środki uważające na planu zapobieżenie zapłonowi, jeżeli taka atmosfera się już wytworzy. A trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy dołączy do zapłonu a zajmujące na końcu ograniczyć szkodliwy efekt plus tym jednym chronić zdrowie oraz bezpieczeństwo osób przechodzących w strefie. Każdy z tych materiałów musi być poddawany ciągłemu przeglądowi i kontroli.
Innym ważnym obowiązkiem, jaki uważa na sobie pracodawca jest przeszkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tu w obowiązkowy pakiet z poziomu higieny i bezpieczeństwa działalności.
Oraz na wynik jeszcze jeden czynniki, jakiego nie odnajdziemy w tekstach, ale bez którego żadne miejsce pracy nie będzie miłe- rzetelność i etyka pracodawcy, który nie bierze w sztuce półśrodków, ale poprzez sprawny, dobrej formie sprzęt, jest pracownikom bezpieczne warunki.