Ocena ryzyka metody

Konieczność opracowania oceny ryzyka wybuchu i dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dotyczy jednostek, w jakich książka z substancjami łatwopalnymi może skutkować robienie się niebezpiecznych mieszanin szybkich i zawierać w tłu pracy zagrożenie wybuchem. Wiele zagranicznych firm oferuje kompleksowe pomożenie w przygotowaniu explosion protection support, czyli zabezpieczenia przed wybuchem w częściach przemysłowych.

Biorąc w akcji czy przechowują substancje mogące wykonywać atmosfery wybuchowe z powietrzem, takie jak gazy, ciecze, ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia - pyły, pracodawca musi spełnić oceny zagrożenia wybuchem, wskazując miejsca zagrożone wybuchem. Powinien też wskazać w blokach i okolicach zewnętrznych odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem wraz ze stworzeniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz zaznaczyć czynniki mogące w nich zainicjować zapłon.

Cel : Przeprowadzenie analizy i przygotowanie dokumentu zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem. Celem stworzenia tekstu jest wykonanie wymagań prawnych i zmniejszenie ryzyka powiązanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych w polu pracy.

Sposób zrealizowania usługi: Stanowiska pracy, w których mogą spotkać atmosfery wybuchowe, będą sklasyfikowane z stracił na powierzchni zagrożenia wybuchem.

Zapobieganie wybuchowi oraz obrona przed wybuchem: Kolejnym etapem, będzie ustalenie źródeł zapłonu zgodnie z pozostałym wykazem: ciepłe powierzchnie, płomienie, m.in. palące się cząstki i gazy, iskry pochodzenia mechanicznego, maszyny elektryczne, prądy błądzące i katodowe zabezpieczenie przed korozją, elektryczność statyczna, reakcje egzotermiczne, możliwość uderzenia pioruna, fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, ultradźwięki, promieniowanie jonizujące, sprężenia adiabatyczne, a ponadto fale uderzeniowe, włącznie przez samozapalenie się pyłów. W przypadku ustalenia występowania atmosfer wybuchowych, zostanie sprawdzone, czy urządzenia i systemy zabezpieczające dla wszystkich stanowisk pracy, na których potrafią wystąpić atmosfery wybuchowe, zostały dopasowane razem z grupami idealnymi dla stref zagrożenia wybuchem.