Dyrektywa unijna klimatyzacja

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie muszą istnieć spełnione przez wszystkie produkty, jakie są przeznaczone do wykonania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w jednych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być różne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wpisana w mieszkanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, które jest połączone z wykorzystaniem dowolnego artykułu w rejonach, w których potrafi stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współprac z częściami atex i za dostosowanie danego towaru do tych reguł. Atest atex jest wymagany w wypadku produktów, które dobierają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne dziedzinę, gdzie wydziela się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w związaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą toż stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w wypadku, kiedy duża ilość energii pochodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru wchodzi do wybuchu, który tworzy duże zagrożenie dla rośnięcia i zdrowia ludzkiego.