Akty prawne edukacja

Funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawnych stosujących się do bezpieczeństwa szczególnie w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego te w charakterze stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego dowodu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Ważnym zadaniem niniejszej dyrektywy było jako najprawdziwsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w dziedzinach zagrożonych. W kontrakcie spośród tym sprawdzany dokument szeroko wiąże się zarówno do systemów ochronnych jak i akcesoriów, które łączone są w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Mowa tu więcej o urządzeniach elektrycznych. Razem z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może dotyczyć z przechowywania, produkowania a dodatkowo użytkowania substancji, jakie w wyniku związania z powietrzem bądź te z pozostałą substancją mogą zrobić rzekomy wybuch. W zasięgu tych substancji wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a także ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to miały oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Jednakże nie sposób opisać wszystkiego co widzi się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż wpływa on pełne warunki i wymagania w kierunku sposobów i urządzeń podawanych w okolicach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą wybierać się w następnych dokumentach. Należy jedynie pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden środek nie potrafią być sprzeczne z regułą ATEX. Należy jeszcze pamiętać, że wszystkie urządzenia stosowane w przestrzeniach zagrożonych muszą istnieć dość znakowane znakiem CE, co oznacza, że danie to potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności wykonywaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (bowiem tak określana jest Dyrektywa ATEX) w wypadku niezgodności urządzeń w okolicach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do unieważnienia takich urządzeń.